Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tên Thời kì Tỉnh thành
Cảm Thành - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Bắc Ninh
Dương Thanh - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Nghệ An
Đại Thặng Đăng - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Thanh Hóa
Đặng Cao - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Không rõ
Đinh Kiến - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Không rõ
Đinh La Quí - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Không rõ
Đỗ Anh Hàn - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Hà Tây
Đỗ Pháp Hiền - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Không rõ
Đỗ Thanh Biện - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Bắc Ninh
Khương Công Phụ - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Thanh Hóa
Mai Thúc Huy - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Hà Tĩnh
Mai Thúc Loan - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Hà Tĩnh
Phùng Hưng - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Hà Tây
Vân Kỳ - Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
Nghệ An
Dương Diên Nghệ - Xây nền tự chủ (905 - 938)
Không rõ
Dương Thị Như Ngọc - Xây nền tự chủ (905 - 938)
Thanh Hóa
Khúc Hạo - Xây nền tự chủ (905 - 938)
Hải Dương
Khúc Thừa Dụ - Xây nền tự chủ (905 - 938)
Hải Dương
Khúc Thừa Mỹ - Xây nền tự chủ (905 - 938)
Hải Dương
Kiều Công Tiễn - Xây nền tự chủ (905 - 938)
Vĩnh Phúc