Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Lão tướng đời Trưng vương, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Châu Diên, quận Giao Chỉ.

Năm Kỉ hợi, Thi Sách bị Thái thú Tô Định giết, ông hiệp binh với nhà họ Trưng khởi nghĩa.

Năm Quí mão 43, sau khi chị em Trưng vương thất trận tự vẫn ở sông Hát Giang, ông vẫn cố thủ huyện Cư Phong, thuộc quận Cửu Chân, toan liên kết với quân Lâm Ấp và Tây Đồ Di để tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Mã Viện tiến quân đến chỗ sông Mã hợp lưu với Lương Giang, rồi chia làm hai đạo, một đạo đi ngược dòng Lương Giang thẳng tới Cư Phong, một đạo theo dòng sông Mã xuống đến Vô Biên. Toán quân Hán đánh Cư Phong, đêm ngày vây chặt.

Ông chống không nổi, quân dân chết rất nhiều nên đành ra hàng để bảo toàn lực lượng. Trận đánh Cư Phong này là trận cuối cùng, quân Hán giết của ta nhiều tướng và rất nhiều binh sĩ, đoạn đem nhiều gia đình các tướng phát vãng sang Linh Lăng ở miền Nam Trung Quốc.