Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Hào kiệt trong thời Trưng vương, quê ở thôn Phúc Nghĩa, tỉnh Sơn Tây (nay là Sơn Tây).

Ông giỏi võ nghệ, tính hào hiệp, nổi tiếng anh hùng. Tương truyền: nghe đồn cô gái Phùng Thị Chính là bậc nữ trung hào kiệt ông đến viếng thăm thử tài, rồi nên duyên chồng vợ.

Khi Hai bà Trưng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, vợ chồng ông hưởng ứng, oanh liệt chống xâm lăng. Nhất là vợ ông lắm phen vào sinh ra tử, quyết chí liều mình đuổi giặc.

Đến lúc thế cùng, Trưng vương tuẫn tiết vợ ông cũng tử tiết, ông đánh nhau với giặc một trận cuối cùng đẫm máu, bỏ mình trong trận.