Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Nghĩa sĩ đời Trưng vương, hai anh em, em là Đào Đạt, anh là Đào Đạo - đều giỏi võ nghệ có lòng yêu nước, có tinh thần cao thượng cứu khó, phò nguy, tận tâm thương yêu dân nước. Quê làng Kì Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trước cuộc khởi nghĩa Trưng Vương, hai anh em ông vẫn từng tập họp nghĩa quân đánh phá quân xâm lược, và sau đó ủng hộ cuộc khởi nghĩa của toàn dân do hai bà Trưng lãnh đạo.

Sau khi hai anh em ông mất, dân chúng cũng có lập đền thờ làng Kì Sơn còn phụng tự tại đình.