Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)

Danh tướng của Việt vương Triệu Quang Phục, không rõ năm sinh năm mất.

Ông và người em là Trương Hát từng theo giúp Triệu Việt vương, đánh đuổi quân nhà Lương cướp nước ta.

Năm Tân mão 571, vì Lý Phật Tử tranh quyền mà bức tử Triệu Việt vương (Triệu Quang Phục), hai anh em ông bỏ vào núi Phù Long ở ẩn. Hậu Nam đế Lý Phật Tử không dụng ông được, âm mưu cho người ám sát. Biết tin ấy, anh em ông tự tử nơi núi Phù Long, quyết không để cho Lý Phật Tử giết chết.

Sau, anh em ông hiển thánh, giúp Nam Tấn vương Ngô Xương Văn dẹp tan giặc Lý Huy ở cửa Phù Lan (Lục Đầu giang). Vua Ngô truy phong ông là Đại vương giang Đô hộ quốc thần vương. Lập đền thờ ở cửa sông Như Nguyệt.

Tương truyền đời Lý, khi Lý Thường Kiệt đánh quân Tống, qua sông Như Nguyệt là nơi có đền thờ ông, đang đêm ông lại hiện lên ngâm mấy câu thơ:

"Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư."

Bản dịch:

Sông núi nước Nam vua Nam coi,
Rành rành phận định ở sách trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Bay sẽ tan tành chết sạch toi!

Được bài thơ cổ vũ, quân ta phấn khởi đánh tan quân Tống.

Về sau cho rằng chuyện anh em ông hiến linh, hư hư thật thật khó lường. Có lẽ Lý Thường Kiệt sai người giả làm thần núp sẵn trong đền đọc thơ mắng giặc để giục lòng quân trong trận đánh trên sông Như Nguyệt. Dẫu sao câu chuyện cũng nói lên sự ngưỡng mộ của nhân dân đối với anh phong của anh em ông.

Cả vùng lân cận sông Cầu và sông Thương có đến hơn hai trăm ngôi đền thờ anh em ông. Đền chính thờ ông ở làng Vọng Nguyệt, cạnh sông Như Nguyệt.