Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)

Danh tướng đời Triệu Quang Phục không rõ năm sinh, năm mất, em ruột Trương Hống. Anh em ông đều là tướng của Việt vương Triệu Quang Phục, đánh đuổi quân nhà Lương xâm lược nước ta.

Năm Tân mão 571, Lý Phật Tử tranh quyền, khiến Triệu Việt vương căm hận quyên sinh, anh em ông bỏ vào ở nơi núi Phù Long. Hậu Nam đế Lý Phật Tử không dùng ông được, bèn sai người ám sát anh em ông. Biết tin anh em ông cùng uống thuốc độc tử tiết.

Sau, đời Nam Tấn vương Ngô Xương Văn, có giặc Lý Huy ở châu Tây Long. Tương truyền anh em ông hiển thánh giúp vua Ngô phá tan giặc ở cửa Phù Lan (Lục Đầu giang). Vua Ngô truy phong ông là Tiểu vương giang Đô hộ quốc thần vương. Lập đền thờ ở cửa sông Nam Quán (tức Nam Bình hay sông Thương ngày nay).

Cả vùng lân cận sông Cầu và sông Thương có đến hơn hàng trăm ngôi đền thờ hai anh em ông. Đền chính thờ ông ở làng Phượng Nhãn, phía tả ngạn sông Thương.

Về sau Dương Bá Trạc cảm đề:

I. Nước ta còn, giống ta còn, dù chết như sống;
Anh như thế, em như thế có một không hai.

II. Mộng hiện phò vua, non nước nhà Nam còn vạn thuở;
Tiết xung mắng giặc, chúa tôi quân Bắc lạc ba hồn.