Nhân vật lịch sử Việt Nam

Năm sinh ... - Tân Mão 571
Tỉnh thành Vĩnh Phúc
Thời kì - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)

Danh tướng nhà Tiền Lý, con Thái phó Triệu Túc, quê ở Châu Biên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (nay thuộc Vĩnh Phú).

Từ năm Tân dậu 541 ông theo cha ra giúp Lý Bôn đánh đuổi quân nhà Lương xâm lược nước ta. Năm Giáp tí 544, khởi nghĩa thành công, Lý Bôn xưng đế phong ông làm Tả tướng quân. Năm Ất sửu 545, Lương Võ Đế lại sai Trần Bá Tiên đem quân sang đánh phá, đưa Dương Phiêu làm Thứ sử. Ông chống cự quyết liệt với quân Lương, đóng bản dinh nơi đầm Dạ Trạch, được xưng tụng là Dạ Trạch vương.

Năm Mậu thìn 548, Lý Nam Đế mất ở động Khuất Liêu, ông thay quyền điều động quân dân kháng chiến cứu nước tự xưng Việt vương. Trong khi ấy người trong họ Lý là Lý Thiên Bửu và Lý Phật Tử bại binh, đóng ở Dã Năng. Thiên Bửu cũng xưng là Đào Lang vương.

Năm Tân mùi 551, ở Trung Quốc có loạn Hầu Cảnh, vua Lương là Dự Chương Vương triệu Trần Bá Tiên về để Phó tướng Dương Sàn ở lại xâm lược. Thừa thế ông đánh tan quân Lương thu phục thành Long Biên. Hay tin chiến thắng, Lý Thiên Bửu và Lý Phật Tử cũng kéo quân về tụ hội.

Năm Ất hợi 555 Lý Thiên Bửu mất, Phật Tử thay nắm quyền, lại gây hấn với Triệu Việt vương, nhưng không đương cự nổi phải xin giải hòa. Nghĩ tình Nam Đế, ông chấp thuận, ông đóng ở Long Biên (Hà Nội), Phật Tử đóng ở Ô Diên (thuộc làng Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông), lấy bãi Quân Thần làm giới hạn. Đã chia vùng cai quản ông còn gả con cho Phật Tử để tỏ tình hòa hiếu.

Đến năm Tân mão 571, Lý Phật Tử đánh úp Long Biên. Ông không chống cự nổi, chạy đến sông Đại Nha (huyện Đại An, tỉnh Nam Định), gieo mình xuống sông tự vẫn. Nơi làng Độc Bộ, gần làng Đại An, tỉnh Nam Định (nay vẫn thuộc Nam Định) còn đền thờ ông.

Trần Duy Vân đề vịnh:

Tình thầy nghĩa tớ cảnh non sông,
Dạ Trạch hồ kia luống chạnh lòng.
Đạc đất chữa yên điềm bạch độc,
Khấn trời may được dấu hoàng long.
Tỏ danh bốn bể con nhà Triệu,
Yên gối muôn dân giống nước Hồng.
Hương lửa năm năm đền Bộc Bộ,
Ấy ai du tử biết chăng không?