Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tên khác Đặng Thi Sách
Năm sinh ... - Kỉ Hợi 39
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Nghĩa sĩ đời Trưng vương, sách Trưng nữ vương lịch sử của Hoàng Thúc Hội chép là Đặng Thi Sách. Người huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ, tự là Huyền.

Năm 20 tuổi ông cưới Trưng Trắc. Hai nhà thuộc tầng lớp giàu có và nhiệt tình yêu nước, bất bình trước thân phận người dân mất nước. Ông vận động dân chúng nổi lên chống chế độ cai trị của quân nhà Hán. Dưới quyền ông có những người tài như Đô Dương, Lê Đình Lượng Phùng Thi Chính...

Năm Giáp ngọ 34, vua nhà Hán sai Tô Định sang thay Tích Quang làm Thái thú quận Giao Chỉ, cai trị nhân dân ta rất hà khắc, ông phải dùng từ lệnh cảnh cáo (bản dịch):

Phương Nam tuy nhỏ nhưng ức vạn sinh linh cũng là con đỏ của triều đình cả kẻ đi tuyên dương đức hóa, cốt phải lấy việc yên dân làm đầu. Ngươi nay làm việc chính trị, bắt tội người nói thẳng, bày mưu hay; thưởng kẻ luồn lọt bợ đỡ, cho hầu gái nhúng vào chính trị, cho nịnh thần được chuyên quyền. Lúc nào cũng bô bô nói chuyện thương dân thế mà lo bóc lột kẻ dưới càng ngày càng dữ. Rán mỡ dân để làm giàu, rút sức dân để thỏa lòng dục. Cậy minh mạnh thế như gươm Thái A bén, nào biết cơ mình nguy ngập như giọt sương sớm. Nếu không sửa đổi, làm theo rộng rãi thì sẽ nguy vong đến nơi đấy!

Vì bản từ lệnh ấy, ông bị Tô Định bắt giết trong năm Kỉ hợi 39.

Vợ ông (Trưng Trắc) vì nợ nước thù nhà, kêu gọi dân chúng nổi lên đánh quân Hán dựng nên nền độc lập tự chủ.