Nhân vật lịch sử Việt Nam

Năm sinh … - Ất Sửu 545
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)

Võ tướng đời Tiền Lý (Lý Nam đế), quê làng Giá, thuộc xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội.

Năm Tân dậu 541, ông giúp Lý Bôn chống giặc nhà Lương, đuổi được Thứ sử Tiêu Tư tàn ác, ông đóng quân giữ thành Long Biên, cùng với Tinh Thiều và Triệu Túc sửa sang mọi việc, giúp Lý Bôn dựng nên nhà Tiền Lý.

Năm Quí hợi 543, quân Lâm Ấp (Chiêm Thành) xâm chiếm, ông đánh dẹp được. Trước đó (Nhâm tuất 542) Lương Võ Đế sai Thứ sử Châu Tân là Lư Tử Hùng, Thứ sử Châu Cao là Tôn Quýnh sang xâm lược, ông cũng đã đánh lui quân giặc. Ông được vua Lý phong tước Phục Man tướng quân, đổi theo họ vua là Lý, nên cũng gọi là Lý Tu hay Lý Phục Man; lại được vua gả Công chúa Phương Dung cho.

Năm Ất sửu 545, giặc Lương lại kéo sang đánh phá, ông chống nhau với giặc tại thành Tô Lịch (Hà Nội xưa) chết tại trận.

Mộ và đền thờ ông nay hãy còn di tích tại quê ông ở làng Giá.