Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Viên tướng dũng cảm kháng chiến đuổi quân xâm lược trong thời Trưng vương.

Sau khi Trưng vương bại binh tử nghĩa nơi sông Hát, ông vẫn chỉ huy một cánh quân cương quyết đánh đuổi quân cướp nước đến cùng, lập chiến khu tại vùng Vô Thiết (cũng gọi là Vô Công) thuộc quận Cửu Chân (Thanh Hóa).

Mã Viện xua quân tấn công, cho người chiêu dụ ông đầu hàng. Ông một mực không đổi chí biến tiết. Toàn thề nghĩa quân dưới quyền ông đều hi sinh.