Nhân vật lịch sử Việt Nam

Năm sinh ... - Quí Mão 43
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Anh thư thời Bắc thuộc lần I, dòng dõi các vua Hùng. Mẹ nữ vương Trưng Trắc (Có sách chép nguyên họ tên bà là Trần Thị Đoan)

Bà góa chồng từ khi còn trẻ, tận tụy nuôi dạy con. Vốn là nữ tướng tài giỏi, bà cũng dạy hai con gái nghề kiếm cung, việc trận mạc. Và chính bà đã cùng con đứng lên chiêu tập quân sĩ khởi nghĩa chống quân Hán cướp nước. Nơi bến Nam Nguyễn, bà chỉ huy toàn quân đánh đuổi quân giặc. Bà Trưng lên ngôi, bà được toàn thể quân dân tôn sùng trọng vọng.

Quí mão 43, khi Mã Viện tiến công dữ dội, thấy các con lâm nguy, tuy tuổi đã già bà vẫn anh dũng dẫn một cánh quân xung trận, và hi sinh trong cuộc chiến cuối cùng. Nơi bà hi sinh, từ đấy có tên là mả Dạ, và ngôi miếu lập tại đấy đề thờ bà gọi là miếu Mèn.

(Từ chân núi Ba Vì đổ ra cửa sông Đáy ở quãng giữa có vùng đồi gò chập chùng, cây cối um tùm, đấy là chốn miếu Mèn, mả Dạ. Tiếng ta thời tối cổ "Dạ" là tiếng tôn xưng người đàn bà già anh dũng, "Mèn" là tôn kính bậc anh thư ấy như bà mẹ chung của dân tộc).