Tính lương Gross sang NET và ngược lại

Thu nhập

Bảo hiểm

   

Giảm trừ gia cảnh

Gross: 0 VND ~ 0 USD
Net: 0 VND ~ 0 USD
Diễn giải chi tiết (VND)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (8%) - 0
Bảo hiểm y tế (1.5%) - 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) - 0
Thu nhập trước thuế 0
Giảm trừ gia cảnh bản thân - 9,000,000
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc - 0
Thu nhập chịu thuế 0
Thuế thu nhập cá nhân (*) - 0
Lương NET 0
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)
Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu 5% 0
Trên 5 triệu đến 10 triệu 10% 0
Trên 10 triệu đến 18 triệu 15% 0
Trên 18 triệu đến 32 triệu 20% 0
Trên 32 triệu đến 52 triệu 25% 0
Trên 52 triệu đến 80 triệu 30% 0
Trên 80 triệu 35% 0
Người sử dụng lao động trả (VND)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (17.5%) 0
Bảo hiểm y tế (3%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) 0
Tổng cộng 0